Het jaar 2021 in vogelvlucht

Tekst

"2021 was een roerig jaar waarin het leven en werken met corona ons bezighield. Inperking van vrijheid, ons schikken in maatregelen, zoeken naar mogelijkheden en met minder mensen meer doen. Ingrijpend en niet gemakkelijk voor onze cliënten, maar ook niet voor de medewerkers van Savant. Het heeft ook onze veerkracht laten zien. Wat ben ik trots op de enorme inzet en de bijzondere saamhorigheid!

Ik startte medio 2021 als bestuurder bij Savant. Ik heb Savant leren kennen als een organisatie met warme zorg, betrokken medewerkers, financieel gezond en samenwerkingsgericht met korte lijntjes in het netwerk. En als een organisatie waar de kernwaarden betrouwbaar, verbindend en vooruitstrevend goed zichtbaar zijn. Dat geeft vertrouwen in een nieuw jaar. En het is natuurlijk ook wat we verder uitbouwen in 2022; koesteren en zuinig zijn op wat we hebben en datgene verbeteren of vernieuwen dat we graag anders zien.

Ik heb enorm veel waardering voor wat we allemaal bereikt hebben vorig jaar. Hieronder in vogelvlucht een greep uit onze activiteiten."

Monique Hertogs
bestuurder Savant Zorg

Media
Monique Hertogs
Het jaar in 6 thema's
Linker kolom
Positieve gezondheid

Positieve gezondheid 

Middelste kolom
Duurzaamheid

Duurzaamheid

Rechter kolom
Zorgtechnologie2

Zorgtechnologie

Linker kolom
Optimale dementiezorg

Optimale dementiezorg

Middelste kolom
Lerenenontwikkelen

Leren & Ontwikkelen

Rechter kolom
Medewerker en client

Savantbrede ontwikkelingen

Tekst

Positieve gezondheid

We denken na over hoe we het leven van mensen mooi en waardevol kunnen maken, en we voeren het ook uit. De lichamelijke, sociale en spirituele behoeften van de cliënt staan hierbij centraal en niet de ziekte of de gebreken die bij ouderdom horen.


We willen naar behoefte een positieve bijdrage leveren aan de gezondheid van onze medewerkers. Vooral nu er zoveel gevraagd wordt van de vitaliteit en veerkracht van onze medewerkers. Daarom zijn we met verschillende teams op een creatieve manier aan de slag met positieve gezondheid, zoals aan de hand van online workshops, inspiratiebijeenkomsten en intervisies.

De coronatijd is spannend voor iedereen. Er wordt veel gevraagd van de veerkracht van onze medewerkers. Naar aanleiding daarvan hebben we medewerkers gevraagd hun ervaringen te delen. Dat heeft onder meer geleid tot mooie gesprekken met medewerkers vanuit het gedachtegoed positieve gezondheid.

We willen positieve gezondheid voeden in alle onderdelen van de organisatie. Zo zijn we onder meer een nieuw kwaliteitsmanagementsysteem aan het ontwikkelen vanuit het gedachtegoed positieve gezondheid passend bij de visie van onze organisatie.

We willen dat iedereen zich thuis voelt bij Savant. Dit geldt zowel voor bewoners en hun naasten, als medewerkers en vrijwilligers. Daarom stonden we ook dit jaar weer stil bij de landelijke week van respect. Een van de acties was dat op alle Savantlocaties medewerkers en bewoners tijdens het middageten vertelden wat respect voor hen betekent.

Onder de vlag positieve gezondheid zijn er op de Savantlocaties veel activiteiten georganiseerd voor bewoners. Op Savantlocaties met een wensboom zijn wensen als een kopje koffie drinken in de stad en een bezoekje aan de dierentuin uitgekomen. Ook zijn er diverse activiteiten geweest rondom thema's als bewegen, gezond eten, foto's en muziek van vroeger.

Vitaliteit, werkgeluk en duurzame inzetbaarheid: het zijn belangrijke thema’s voor Savant. Er waren dit jaar dan ook tal van workshops en trainingen voor medewerkers. De onderwerpen die aan bod kwamen, zijn veelal aangedragen door de medewerkers zelf. Ook zijn er op Savantlocaties kistjes met fruit geplaatst voor alle medewerkers en vrijwilligers.
 

Klik hier om meer te lezen over deze ambitie

Tekst

Duurzaamheid

We willen een mooie toekomst voor de volgende generaties veilig stellen. Daarom gaan we aan de slag met duurzaamheid. We kijken waar we verspilling kunnen verminderen en hoe we de Co2 uitstoot kunnen terugbrengen.


Onze ambitie is om in 2030 50% van ons energieverbruik te besparen ten opzichte van 2019 en 50% minder grondstoffen te verbruiken. Om dat doel meetbaar te maken hebben we vorig jaar de Greendeal Zorg Helmond de Peel ondertekend. Daarmee verbinden we ons aan de doelstelling om in maart 2023 minimaal het bronzen Milieuplatform Zorgsector keurmerk te behalen. Daarvoor moeten we zaken faciliteren, gebouwen verduurzamen en uiteraard ook duurzaam gedrag gaan vertonen.

Het Savant-Greenteam is in 2021 opgericht. Dat jaar hadden zij aandacht voor grote thema’s als energieopwekking en -besparing, afval en vervoer.

In november hebben we de bewustwordingscampagne ‘Samen zorgen voor een goede morgen’ gelanceerd. Daarmee gaan we vanuit het Greenteam de collega’s, vrijwilligers, mantelzorgers en bewoners de komende drie jaar informeren, enthousiasmeren en aanmoedigen om samen ons gedrag met kleine stapjes te verduurzamen. Medewerkers en vrijwilligers hebben kennis gemaakt met Bart; het boegbeeld van de campagne. Hij is onze ambassadeur die samen met ons op zoek gaat naar manieren om het werk te kunnen verduurzamen.

Eén van de doelstellingen uit de Greendeal Zorg Helmond/De Peel is betere afvalscheiding. Op Savant ’t Trefpunt staan inmiddels op alle etages eco-units en zijn de prullenbakken op de kantoren weggehaald. Ook energiebesparing is een belangrijk onderwerp. Op onder meer Savant de Ameide en Savant Rivierenhof zijn verlichtingsarmaturen, die toe waren aan vervanging, vervangen door meer duurzame en meer energiezuinige LED-verlichting. In 2022 volgt Savant de Eeuwsels.

Op Savant Rivierenhof is door Woonpartners het dak van zonnepanelen voorzien. Ook voor Savant de Eeuwsels en Savant ‘t Trefpunt worden voorbereidingen getroffen voor het besparen op energieverbruik en het zelf opwekken van elektriciteit. Op Savant van Lenthof wordt het bestaande pakket zonnepanelen meer dan verdubbeld in 2022.

De benodigde elektra op Savantlocaties is 100% groen. Dat wil zeggen dat deze uit een duurzame bron afkomstig is. Dat is mooi, maar we zijn er nog niet. De volgende doelstelling is het deels zelf opwekken van elektra en het verminderen van het verbruik ervan.
 

 

Klik hier om meer te lezen over deze ambitie

Tekst

Zorgtechnologie

Dankzij de inzet van zorgtechnologie kunnen mensen langer thuis blijven wonen en wordt de zorg ontlast.

Technologische hulpmiddelen, zoals de Luna (digitale dagkalender), Sensara (leefstijlmonitoring) en beeldbellen, worden opgeschaald in onze zorgverlening. Ook krijgt Savant subsidie om beeldschermzorg, de medicijndispenser en leefstijlmonitoring bij meer cliënten in te zetten. We trekken hierin samen op met de Zorgboog.

De pilot van de Luna is succesvol afgesloten en daarom gaan we kijken hoe we de Luna Savantbreed kunnen inzetten. De Luna ondersteunt cliënten met hun dagstructuur, doordat ze op de Luna kunnen zien of er een afspraak staat die dag. Mantelzorgers en zorgmedewerkers kunnen de Luna samen vullen, waardoor er een goede daginvulling zichtbaar wordt voor de cliënt.

Op verschillende Savantlocaties is het huidige alarmeringssysteem vervangen door het alarmeringssysteem van het bedrijf CLB, een systeem dat heel cliëntgericht kan worden ingezet. Voor een betere inzet van het alarmeringssysteem komt er in januari van dit jaar een e-learning voor medewerkers en komen er zorgcoaches vanuit CLB meekijken met medewerkers.

Verschillende mensen in de wijk gebruiken medicijndispenser Medido. Het helpt ze om medicijnen op tijd en met de juiste dosering in te nemen. Vanaf deze zomer zetten we binnen Savant daarnaast ook een nieuwe medicijndispenser in: de cMed Plus. In het 2e kwartaal van 2022 gaan we de cMed Plus introduceren in de somatische verpleeghuiszorg!

Er is na een pilot dit voorjaar besloten om beeldschermzorg in te gaan zetten door middel van de Compaen. De Compaen is een tablet speciaal ontwikkeld voor iedereen die het lastig vindt om met computers om te gaan. Op dit moment wordt er gekeken bij welke zorgvragen er beeldschermzorg ingezet kan gaan worden en hoe we dit binnen Savant Zorg kunnen organiseren.

In Savant de Lisse is een latera bed geplaatst. Dit kantelbare verpleegbed biedt een grote meerwaarde voor de passieve zorgvrager. En kan het zorgpersoneel zodanig verlichten dat tijdens de piektijden maar één verzorgende nodig is. Daarnaast is er een vendlet bed geplaatst. Het is een elektronisch draaisysteem dat de zorgverlener in staat stelt de cliënt gemakkelijk te verplaatsen of te draaien in bed.

 

Klik hier om meer te lezen over deze ambitie

Tekst

Optimale dementiezorg

Wij leveren optimale dementiezorg aan mensen die te maken hebben met dementie.


Het aantal mensen met dementie blijft de komende jaren groeien en zo’n 79% van deze mensen woont thuis. Vanuit hun eigen omgeving proberen ze zo lang mogelijk een betekenisvol leven te leiden. Dat betekent dat dementiezorg niet alleen medisch, maar vooral een sociaal maatschappelijke uitdaging is. Verregaande samenwerking tussen alle betrokkenen is daardoor noodzakelijk. Savant en de Zorgboog hebben daarom de regionale keten dementie weer opgestart: Netwerk dementie Helmond, de Peel. Daarnaast nemen ook de gemeente, de LEV-groep en de Alzheimer stichting deel.

Belangrijkste opdracht voor de komende jaren is om onze visie op dementie Savantbreed uit te dragen en te borgen. Daarvoor is in 2021 een vakgroep Dementie opgericht. De vakgroep gaat zich onder meer richten op het ondersteunen en samenwerken met mantelzorgers en het vasthouden en aantrekken van medewerkers.

Verspreid over de PG-afdelingen zijn inmiddels diverse verpleegkundigen, kwaliteitsverpleegkundigen en wijkverpleegkundigen opgeleid tot zorgverantwoordelijke. Zij zijn de spin in het web als het gaat om het volgen van het Wet Zorg en Dwang stappenplan. Vanuit de afdelingen somatiek hebben veertien medewerkers een traject gevolgd rondom kernbegrippen als: wat is onvrijwillige zorg, hoe voorkom je dat en hoe herken je verzet.

Savant neem deel aan het Helmondse project GoedVoorMekaarBoxIn dit project gaan we bij mantelzorgers thuis op bezoek. Ze krijgen een GoedVoorMekaarBox vol informatie over de ondersteuningsmogelijkheden in Helmond. Daarna krijgen ze op maat tips en handvatten om ook aandacht voor zichzelf te houden.

We hebben twee VR-brillen met daarop een interactief filmpje over een persoon met dementie. We zetten ze in in het netwerk rondom iemand met dementie en voor (nieuwe) medewerkers. Het geeft een mooi beeld van situaties waarin iemand met dementie tegen problemen en grenzen aan loopt. Het filmpje is gericht op beginnende dementie. In de loop van 2022 komt er ook een versie gericht op een gevorderde vorm van dementie.
 

 

Klik hier om meer te lezen over deze ambitie

Tekst

Leren & Ontwikkelen

Savant stimuleert en optimaliseert de mogelijkheden voor iedere medewerker om te leren en te ontwikkelen.

We willen een leerklimaat waarin elke collega zich kan en mag ontwikkelen. Doel is dat we mensen verbinden, zodat ze van elkaar, door elkaar en met elkaar leren. We mogen fouten maken en vragen stellen. En we helpen elkaar om beter te worden. We stimuleren opleidingsvragen die passen bij de ontwikkeling van de persoon, het team én de organisatie. Die verbinding vertaalt zich naar een nieuw leerklimaat met drie pijlers voor leren en ontwikkelen: professionele ontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en teamontwikkeling.

Die pijlers komen ook terug in SLiM (Samen Leren in Maatwerk), de nieuwe digitale leeromgeving voor medewerkers die in juni vorig jaar live is gegaan. Deze leeromgeving is flexibel in te richten en sluit naadloos aan bij onze visie. Op dit moment ligt de nadruk op een uitgebreider standaard aanbod van e-learning en praktijktraininigen. Zo kunnen we medewerkers en teams beter ondersteunen bij veel voorkomende ontwikkelvragen. We werken daarbij vraaggestuurd. En stellen daarbij collega’s en de teams de vraag waar zij tegenaan lopen in hun werk. Medewerkers komen zelf in contact met de trainer, zodat de training precies aansluit bij de behoefte.

Eind november is een klas gestart om het certificaat individuele basiszorg te behalen. Dit certificaat is onderdeel van MBO niveau 2, helpende zorg en welzijn. Collega’s die deze opleiding volgen, kunnen straks basiszorg verlenen en dus van grote waarde zijn in de zorg!

 

Klik hier om meer te lezen over deze ambitie

Tekst

Savantbrede ontwikkelingen

Op 16 juni 2021 is Monique Hertogs gestart als nieuwe bestuurder van Savant Zorg. Zij volgde Peter Bosselaar op, die na bijna 5 jaar afscheid heeft genomen van Savant.

In 2021 zijn twee geestelijk verzorgers gestart binnen Savant. Ze leggen de focus op zingeving en welbevinden in relatie met positieve gezondheid. Ook zijn nieuwe collega’s geworven met behulp van kwaliteitsgelden, onder andere een beweegagoog en een muziektherapeut.

Tegelijkertijd met het dorpsplein in Mierlo-Hout ondergaat Savant Alphonsus de komende jaren een metamorfose. Savant Alphonsus wordt een mini-wijk met woningen voor (jonge) mensen zonder zorg en zorgwoningen voor mensen met veel behoefte aan zorg en begeleiding in de nabijheid.

In april vonden themabijeenkomsten over het Koersplan 2021-2024 plaats. Medewerkers werden geïnformeerd over onze koers en we luisterden naar elkaars verhalen, die onze ambities laden.

Het IECO (Integraal Expertisecentrum Ouderen) is gestart. Het is een samenwerkingsverband met Savant, GGZ Oost Brabant en de Zorgboog. Met dit centrum bundelen we de deskundigheid om zo kwetsbare ouderen met ernstige gedragsproblematiek de juiste zorg op de juiste plaats te bieden. Binnen Savant is het consultatieteam complex gedrag gestart. Het team adviseert en ondersteunt teams in het begrip voor en de omgang met complex gedrag van cliënten.

Savant Zorg werkt samen met andere zorgverleners in Helmond-De Peel om de juiste zorg op de juiste plek te bieden. Een van de acties is dat het verpleegtechnisch thuiszorgteam van Savant Zorg en de Zorgboog de huisartsenpost ondersteunt.

Vorig jaar hebben cliënten van de wijkverpleging de zorg door Savant gewaardeerd met een 8,6 als rapportcijfer. Het laat zien dat Savant ook in deze lastige tijd goede zorg biedt. De cliënten waarderen vooral de persoonlijke aandacht en het feit dat ze zich op hun gemak voelen bij onze zorgverleners. Vol vertrouwen kijken we uit naar de resultaten van een onderzoek onder de cliënten die wonen op Savantlocaties. Die resultaten ontvangen we in het eerste kwartaal van dit jaar.

In mei zijn we ge-audit om te zien of Savant voldoet aan de kwaliteitsnormen voor zorg- en dienstverlening. Met als resultaat de toekenning van een ISO-certificaat voor drie jaar.