Wet Zorg en Dwang

Body

Binnen Savant gaan we ervanuit dat de zorg of ondersteuning altijd vrijwillig is. In sommige gevallen is het nodig zorg te bieden waar de cliënt of de vertegenwoordiger niet mee instemt. Dit wordt gedaan om de cliënt of zijn of haar omgeving te beschermen. In dat geval spreek je van onvrijwillige zorg en treedt de Wet Zorg en Dwang in werking. Deze wet is in januari 2020 ingegaan.

De wet regelt dat onvrijwillige zorg zo weinig mogelijk wordt ingezet bij mensen met een verstandelijke beperking of een psychogeriatrische aandoening.  En mocht het nodig zijn, de inzet niet te lang duurt.

Tekst

Wat is onvrijwillige zorg?
Onvrijwillige zorg is zorg die een cliënt of een familielid niet wil, maar wel noodzakelijk is omdat er sprake is van ernstig nadeel. Het gaat om ernstig nadeel als de gezondheid van de cliënt in gevaar komt, of hij of zij anderen in gevaar brengt. Onvrijwillige zorg kan dan bijvoorbeeld gaan over verplicht bepaalde medicijnen innemen, een hekje voor een bed plaatsen of niet zonder begeleiding naar buiten mogen. Bij de inzet van onvrijwillige zorg moet altijd gekeken worden of er een minder ingrijpend alternatief is.
 

Zorgverantwoordelijke
Alle zorg die verleend wordt is opgenomen in het zorgplan van de cliënt. De zorgverantwoordelijke is verantwoordelijk voor het schrijven, bespreken en uitvoeren van het zorgplan. Binnen Savant is dat een verpleegkundige.

Stappenplan Wet Zorg en Dwang
De Wet Zorg en Dwang heeft als uitgangspunt dat iemand alleen vrijwillige zorg krijgt. Onvrijwillige zorg is altijd het laatste redmiddel. Komen we samen niet uit de inzet van onvrijwillige zorg, dan doorlopen we een aantal stappen. In deze stappen overlegt de zorgverantwoordelijke met deskundigen van binnen en buiten Savant Zorg. Er wordt goed gekeken of er alternatieven zijn en hoe de onvrijwillige zorg zo snel mogelijk afgebouwd kan worden. De cliënt of de vertegenwoordiger wordt van alle stappen op de hoogte gehouden en heeft daarbij ook inspraak.

 

Cliëntvertrouwenspersoon
Familie en vertegenwoordigers hebben recht op ondersteuning bij vragen en klachten over onvrijwillige zorg. De cliëntvertrouwenspersoon biedt deze ondersteuning. Savant Zorg werkt met een onafhankelijke vertrouwenspersoon van Adviespunt Zorgbelang.

De vertrouwenspersoon is te bereiken via de website: zorgbelang-brabant.nl, of telefonisch op 088 – 929 40 99.

 

Klachtencommissie
Bij de inzet van onvrijwillige zorg gaan we uiteraard zo zorgvuldig mogelijk te werk. Heeft u een klacht over de inzet van onvrijwillige zorg of beslissingen die zijn genomen? Bespreek dit met de zorgverantwoordelijke of de cliëntvertrouwenspersoon.

Komt u er samen niet uit, dan heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de secretaris Klachtencommissie. Stuur hiervoor een mail naar: j.liebrand@savant-zorg.nl. De secretaris stuurt de klacht door naar de Klachtencommissie Onvrijwillige Zorg (KCOZ). Deze onafhankelijke commissie is er voor de volgende onderwerpen:

  • Het besluit om onvrijwillige zorg in het zorgplan op te nemen
  • Besluiten over uitvoering van onvrijwillige zorg op basis van het zorgplan of in onvoorziene situaties
  • Klachten over de wilsbekwaamheid van de cliënt
  • Klachten over beslissingen van de Wzd-functionaris.

De secretaris van de klachtencommissie dient de klacht in bij het KCOZ. Daarna neemt KCOZ contact op met de cliënt of de vertegenwoordiger en met degene waarop de klacht betrekking heeft om samen tot een oplossing te komen.

Tekst

Meer informatie over de Wet Zorg en Dwang

Op de website dwangindezorg.nl vindt u informatie vanuit de Rijksoverheid over de Wet Zorg en Dwang 

Wet Zorg en Dwang

Tekst
Zorg en vrijheid

Bekijk hier de folder Wet zorg en dwang