Verwijzers

Verwijzers zijn belangrijk voor Savant Zorg. Samen bouwen we immers aan goede zorg. 

Tekst

Samen voor goede zorg!

 

Gemeenten spelen samen met de Wmo, het huisvestingsbeleid en de welzijnszorg een steeds belangrijkere rol in zorg, wonen en welzijn van burgers. Savant adviseert gemeenten over deze onderwerpen. Ook voeren we regelmatig overleg met transferverpleegkundigen, huisartsen en apotheken. Hierdoor waarborgen we samen de gezondheid van onze cliënten. Graag informeren we u over het aanvragen van crisis- en korteverblijfplaatsen, de inzet van zorgtechnologie en onze samenwerkingen. 


Aanvraag van crisis- en korteverblijfplaatsen  Inzet van zorgtechnologie   Onze samenwerkingen

Tekst

Aanvraag crisis- en kortverblijfplaatsen

 

Regelmatig komt het voor dat huisartsen, (potentiële) cliënten en/of mantelzorgers geconfronteerd worden met een thuissituatie die als ‘crisis’ benoemd wordt. Denk aan een situatie in de thuisomgeving waarbij sprake is van een acuut zelfzorgtekort die directe handeling vraagt, bijvoorbeeld doordat een cliënt de regie over de eigen zorg verliest of doordat mantelzorg wegvalt. Op dat moment kan er gebruikt worden gemaakt van onze crisis- en kortverblijfplaatsen.

 

Daarnaast is er steeds meer behoefte aan locaties waar mensen tijdelijk kunnen herstellen na een ziekenhuisopname omdat zij nog niet voor zichzelf kunnen zorgen. Ook komt het geregeld voor dat het thuis -tijdelijk- niet meer gaat en hebben mensen tijdelijk zorg met verblijf nodig. De eerstelijnszorg van Savant is gericht op herstel met als doel dat de cliënt terug kan keren naar de eigen omgeving. Savant heeft diverse aangename en moderne kamers beschikbaar voor eerstelijnsverblijf.

 

Aanvraagprocedure

Tekst

Inzet van zorgtechnologie

Dankzij de inzet van zorgtechnologie kunnen mensen langer thuis blijven wonen en wordt de zorg ontlast. Savant zet nieuwe technologieën in als deze een bijdrage leveren aan de eigen regie van cliënten en de zorgmedewerker ondersteunen. Op deze manier kunnen we kwaliteit van de zorg verhogen en de zorgkosten verlagen. Bij de inzet van zorgtechnologie wordt altijd gekeken wat wel of niet bij de situatie past. We houden ontwikkelingen van nieuwe technologieën in de gaten en gaan aan de slag met bredere inzet van bestaande zorgtechnologie.

Linker kolom

De medicijndispenser geeft een geluid- en lichtsignaal als het tijd is voor de baxtermedicijnen. Vervolgens neemt de cliënt eenvoudig het voor ingesneden zakje met de medicijnen uit het apparaat en neemt deze in. Zo is de cliënt niet langer afhankelijk van anderen.

 

De dagkalender Luna helpt om op eenvoudige wijze structuur aan te brengen in het leven van mensen met een cognitieve stoornis, door afspraken op het juist moment van de dag te tonen. Het hebben van een dagritme zorgt voor rust en regelmaat, voor de cliënt en zijn of haar directe omgeving.

 

Bij een digitaal slot (welke aan de binnenkant van uw woning gemonteerd wordt) bepaalt u zelf wie toegang krijgt tot uw woning. Dit kan een fysieke sleutel zijn en een digitale sleutel voor bijvoorbeeld een zorgorganisatie en/of een kleine groep mantelzorgers. De digitale sleutels zijn altijd beschikbaar middels een app op de telefoon via bluetooth, zodat zij altijd toegang hebben en er altijd achterhaalt kan worden wie er binnen is geweest.

 

 

Rechter kolom

Tessa is een sociale robot die cliënten helpt om structuur in het dagelijks leven aan te brengen. Door middel van gesproken bericht krijgt de cliënt aanwijzingen of herinneringen om een activiteit uit te voeren. Zo kan een cliënt meer zelfstandig blijven. Dat zorgt voor vermindering van inzet van de zorg en tijdbesparing.

 

Met beeldschermzorg krijgt de cliënt op afgesproken momenten zorg via een beeldbelverbinding met het team beeldschermzorg, bijvoorbeeld bij het innemen van medicijnen, begeleiden bij maaltijden opwarmen met de magnetron, afspraken doornemen of begeleiden bij dagstructuur.

 

Bij leefstijlmonitoring geven slimme sensoren inzicht in het leefpatroon van een cliënt. Door middel van bewegingen wordt na een paar weken het vaste patroon herkend (eten, toilet bezoek, dag nachtritme etc.) Zorgmedewerkers en mantelzorgers kunnen zo op afstand middels een app zien of er afwijkingen zijn in het dagelijkse leefpatroon. Bijvoorbeeld als een cliënt overdag weinig eet of het toilet bezoekt en in de nacht veel opstaat uit bed.

 

 

Poster Zorgtechnologie

 

Meer informatie over zorgtechnologie

Tekst

Onze samenwerkingen

Het Integraal Expertisecentrum Ouderen (IECO)

Savant Zorg werkt samen met de Zorgboog en GGZ Oost Brabant in het Integraal Expertisecentrum Ouderen (IECO). Met elkaar zetten we ons in voor de juiste diagnose en behandeling van ouderen met probleemgedrag. Oorzaak van dit gedrag is vaak een complex van factoren. Deskundigen van de drie organisaties kunnen, elk vanuit hun eigen expertise, onderzoeken wat er speelt. Zij reiken op basis daarvan concrete handvatten aan voor de zorg van de cliënt. Daarmee kan de cliënt en ook de dagelijkse zorgverlener, zelf en met elkaar, prettiger verder. Artsen kunnen voor cliënten met probleemgedrag, zoals gebruikelijk, terecht bij Savant Zorg Novicare of de Zorgboog in Balans. Voor GGZ Oost Brabant vragen huisartsen een consult aan bij de (medisch) specialist GGZ Oost Brabant. Het IECO wordt ingeschakeld als dat nodig blijkt. Bekijk hier flyer van het IECO voor meer informatie over de werkwijze van het IECO.

 

Zorgverzekeraars

Savant Zorg heeft met alle zorgverzekeraars een overeenkomst voor de wijkzorg en Eerstelijns verblijf. Dit betreft zorg gefinancierd vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Tekst

Meer info? 

 

Wilt u als verwijzer ook met ons samenwerken of wilt u meer informatie over de mogelijkheden van Savant Zorg? Neem dan contact op met onze klantenservice.

 

Contact