Vitale structuur in wijken en buurten

We dragen bij aan een vitale structuur in wijken en buurten (thuis als het kan) en we stimuleren zelf- en samenredzaamheid (zelf als het kan en samen als het kan).

Tekst

Integraal aanbod in de eerste lijn
In de gebieden met locaties van Savant nemen we een stevige positie in bij de verschillende vormen van wonen en zorg. We bieden een integraal aanbod in de eerste lijn: wijkverpleging, specialistische
zorg, behandeling, huishoudelijke ondersteuning, gezinsondersteuning- en begeleiding en welzijn. We willen de huidige (intramurale) verpleeghuiscapaciteit voortzetten en we blijven woon- zorgconcepten
ontwikkelen die eigen regie en veerkracht ondersteunen.

Samen met de partners in de wijk rondom de locatie kijken we naar de verdeling van de verschillende rollen. We zorgen met de inwoners en medewerkers voor het stimuleren van samenredzaamheid:
we sluiten zoveel mogelijk aan bij de kracht van de lokale samenleving en mobiliseren deze actief. De professionals van Savant werken samen met mantelzorgers en professionals in de eerste en tweede lijn. Generalistische functies maken we samen beschikbaar op wijk- en buurtniveau. We zetten hier in op gedeeld leiderschap in netwerken.

We doen niet alles overal
In gebieden waar we geen locaties hebben bieden we individuele integrale zorg thuis in de eerste lijn. We onderzoeken komend jaar hoe we ons in deze gebieden willen positioneren, waarbij we mogelijk
meer uitvoerder zijn dan trekker. Dat betekent dat we niet in alle gebieden een rol spelen in collectieve wijktaken. Bij Zorg thuis organiseren we slim: met collega-aanbieders gaan we verstandig om met
beschikbaarheid van onze mensen, zodat er zoveel mogelijk directe (zorgen voor) en indirecte (zorgen dat) cliënttijd is. Zo blijven we ook in deze buurten en wijken bekende gezichten. Deze grote
maatschappelijke beweging vraagt om een gezamenlijke koers en heldere afspraken met partners in de keten.

Specialistische en acute zorg
Bij specialistische en acute zorg thuis organiseren we dat op het niveau van Savant en indien wenselijk en mogelijk samen met collega-zorgaanbieders. Uitgangspunt is: ‘thuis wat thuis mogelijk is’

Hoe kijken we naar particuliere initiatieven?
We onderzoeken hoe we staan tegenover particuliere initiatieven op het gebied van welzijn, zorg en/of wonen. Wellicht zijn er mogelijkheden om de kracht van deze initiatieven en de kracht van Savant te
bundelen, zodat ze elkaar versterken.
 

Terug naar het koersplan