Samenwerkingspartners

Savant Zorg werkt continu aan verbetering van de zorg- en dienstverlening. Dit doen we in nauwe samenwerking met een groot aantal samenwerkingspartners als zorgorganisaties, ziekenhuizen, huisartsen, gemeenten en gespecialiseerde zorgverleners. Tevens werken we samen met woningbouwcorporaties, welzijnsorganisaties, dienstverleners, opleidingsinstituten en particuliere dagbestedingsprojecten. Samenwerkingsprojecten waaraan Savant deelneemt, staan hieronder beschreven.

Quartz, het centrum voor transmurale zorg
Succesvolle ketenzorg in de regio Helmond staat of valt met nauwe samenwerking. Daarvoor is het centrum voor transmurale zorg Quartz opgericht. In dit project werkt Savant Zorg samen met het Elkerliek ziekenhuis, de Vereniging Medische Staf van het Elkerliek ziekenhuis, de Regionale Huisartsen Vereniging, De Zorgboog, GGZ Oost Brabant en Stichting Sint Annaklooster. De samenwerkingspartners ondersteunen elkaar bij diverse ketenzorgprogramma’s waaronder COPD, hart- en vaatziekten, dementie en diabetes. 

Stichting THEMA
Stichting Thema streeft naar stroomlijning van patiëntenzorg tussen ziekenhuis en eerstelijnszorg in het verzorgingsgebied van het St. Anna Ziekenhuis. Behalve Savant Zorg nemen de St. Anna Zorggroep, regionale huisartsen en de thuiszorginstellingen in de regio hieraan deel. 

NAH Netwerk ZuidoostBrabant
Ook voor specifieke doelgroepen werkt Savant Zorg nauw samen met andere organisaties. Voor mensen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) en hun mantelzorgers participeren wij bijvoorbeeld in het NAH Netwerk Zuidoost Brabant. In dit samenwerkingsverband wordt de zorg en begeleiding van mensen met een NAH gecoördineerd en gestroomlijnd. 

Frisse blik op zorg
Savant is een van de deelnemers aan www.frisseblikopzorg.nl.  Op deze website worden vernieuwingen in de zorg met behulp van videobeelden gedeeld. In korte video’s vertellen medewerkers over hun ervaringen. U kunt op deze manier bij een zorgorganisatie binnenkijken. Hoe pakken zij de nachtzorg aan? Hoe gebruiken zij nieuwe techniek? Hoe zorgen zij voor veilig omgaan met medicijnen? Zijn de deuren op de afdelingen dicht of open, en is dat veilig genoeg? Hoe maakt de thuiszorg gebruik van nieuwe mogelijkheden? Alle video’s komen uit de regio Zuidoost-Brabant.

Zorgcampus de Peel
Zorgcampus de Peel is een modern netwerkverband waarin Savant Zorg, De Zorgboog, Elkerliek, ORO en GGZ Oost Brabant samenwerken aan het verkrijgen en behouden van medewerkers op het juiste niveau en passend bij de zorgvraag.

Gemeenten
Savant Zorg zit regelmatig met gemeenten rond de tafel voor overleg. Gemeenten hebben immers een belangrijke rol in zorg, wonen en welzijn van burgers. Bijvoorbeeld de Wmo, huisvestingsbeleid en welzijnszorg. Wij adviseren gemeenten over deze en andere onderwerpen. 

Woningbouwcorporaties
Woningbouwcorporaties zijn belangrijke gesprekspartners van Savant Zorg. We werken nauw samen met woningbouwverenigingen Bergopwaarts, Compaen, Vitalis, Volksbelang, Wocom en Woonpartners. 

Welzijnsorganisaties
Savant Zorg heeft contact met diverse lokale welzijnsorganisaties, zoals de LEVgroep, SMO Helmond en Onis. Om waar nodig en wenselijk in te spelen op de behoeften. Zo zorgen we voor de juiste opvang.

Meer krachtenbundeling
Behalve in bovenstaande samenwerkingsprojecten bundelen we de krachten in veel meer initiatieven. Daarvoor werken we samen met de Atlantgroep, BJ Brabant, Bureau Jeugdzorg, De Combinatie, Erasmusbrug, Faros Seniorendienstverlening, GGZ Oost Brabant, Guido Helmond, Medicura, Netwerk Palliatieve Zorg en ROC Ter AA.