Tekst

Intern Toezicht


De raad van bestuur en de raad van toezicht zijn overeenkomstig hun wettelijke en statutaire taakverdeling verantwoordelijk voor de governancestructuur van Savant Zorg als maatschappelijke onderneming. Beide zijn verantwoordelijk voor de naleving van de Governance Code. In de statuten en de reglementen is de zorgbrede Governancecode vormgegeven. Er wordt door beide actief toegezien op de naleving, onder meer door een jaarlijkse zelfevaluatie.

 

De raad van toezicht houdt toezicht op het besturen door de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken in de zorgorganisatie als maatschappelijke onderneming. Daarnaast houdt de raad toezicht op de realisatie van de statutaire en andere doelstellingen van Savant. Ook op de strategie en de risico’s, verbonden aan de activiteiten van de organisatie, de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen en de financiële verslaglegging. Verder wordt toezicht gehouden op de kwaliteit en veiligheid van zorg, naleving van wet- en regelgeving en de verhouding met belanghebbenden. Voor de raad van bestuur vervult de raad van toezicht de werkgeversrol en zorgt dat de organisatie is voorzien van een capabele raad van bestuur.

 

Extern toezicht

Als zorgorganisatie heeft Savant Zorg te maken met een aantal externe toezichthouders.

  • Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Houdt toezicht op de kwaliteit, veiligheid en toegankelijkheid van de zorg en de rechten van cliënten en patiënten.
  • Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Houdt toezicht op het gedrag van zorgaanbieders en zorgverzekeraars op basis van de Wet Marktordening Gezondheidszorg.
  • Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport.

 

Andere toezichthouders zijn:

  • Autoriteit Consument en Markt. Ziet er op toe dat de concurrentie niet beperkt wordt.
  • Autoriteit Persoonsgegevens. Ziet toe op naleving van privacywetgeving.
  • Voedsel- en Warenautoriteit. Controleert of bedrijven die zich met eten bezig houden zich aan de wetten en regels houden.
  • Gemeenten
  • Brandweer
  • Belastingdienst
  • Arbeidsinspectie