Tekst

Protocol crisisverblijf   

Het kan voorkomen dat er een crisis ontstaat voor een cliënt door het acuut wegvallen van de mantelzorg of door een plotselinge verslechtering in het ziektebeeld. Op dat moment stelt Savant Zorg een crisiskamer beschikbaar. Deze kamer is van toepassing in een crisissituatie bij een extramuraal wonende cliënt met psychogeriatrische problematiek in het kader van een dementiesyndroom. Savant Zorg heeft twee crisisplaatsen: één in woonzorgcentrum Alphonsus in Helmond en één in woonzorgcentrum Sonnehove in Someren. Het crisisprotocol ziet er als volgt uit:

 

1. Bij een crisis kan door de huisarts 24 uur per dag contact worden opgenomen met de Klantenservice van Savant Zorg via (0492) 572 000.

 

2. De Klantenservice gaat bij de arts na of er een diagnose dementie is gesteld. Dit is vereist om in aanmerking te komen voor een crisisbed. Vervolgens geeft de Klantenservice aan bij de huisarts of er een crisisbed beschikbaar is.

 

3. Indien er een crisisbed beschikbaar is, brengt de Klantenservice de huisarts in contact met het servicebureau van Novicare via (0492) 801 960.

 

4. Wanneer beide partijen beslissen dat acute opname noodzakelijk is, zullen alle betrokkenen op de hoogte worden gebracht en zullen er verdere afspraken worden gemaakt met de betrokkenen.

Tekst

Protocol eerstelijnsverblijf

Om gebruik te kunnen maken van hoog complexe zorg, geldt dezelfde route als voor het crisisprotocol, echter betreft dit een verblijf in een somatisch verpleeghuis. Volg het volgende protocol om in aanmerking te komen voor een eerstelijnsverblijf kamer:

 

1. De (huis)arts/zorgverlener neemt contact op met de Klantenservice van Savant Zorg via (0492) 572 000 en meldt een acuut zelfzorgtekort.

 

2. De Klantenservice kijkt na of er een eerstelijnsverblijf kamer beschikbaar is. Wordt er een kamer aangevraagd voor hoog complexe zorg, dan dient de arts in contact te worden gebracht met de specialist ouderengeneeskunde van Novicare. Deze neemt de beslissing of de zorgvraag inderdaad een hoog complexe situatie betreft.

 

3. Is er een kamer beschikbaar, dan schakelt de Klantenservice van Savant Zorg de hulpverlener door met de betreffende locatie. Vanuit hier wordt getriageerd ten behoeve van de hulpvraag. De locatie beslist of de situatie van de cliënt passend is, en draagt zorg voor verdere afspraken. 

 

4. Eerstelijnsverblijf kan ook worden toegewezen bij uitval van mantelzorg. In dat geval is het geen eerstelijnsverblijf indicatie, maar gaat het om respijtzorg. Hiervoor dient bij de gemeente een indicatie te worden aangevraagd.