Transmurale Zorgbrug verkleint gezondheidsrisico’s kwetsbare ouderen

Het Elkerliek ziekenhuis is samen met Savant Zorg, de Zorgboog en Sint Annaklooster een Transmurale Zorgbrug gestart voor (kwetsbare) ouderen in de regio Helmond. Dit houdt in dat de oudere patiënt in het ziekenhuis en na het ontslag thuis extra aandacht en begeleiding krijgt om gezondheidsrisico’s te verkleinen.

Bij opname in het ziekenhuis worden patiënten van 70 jaar of ouder gescreend op risicofactoren als ondervoeding, verhoogd valrisico, verwarring of fysieke beperkingen. Bij een te hoge score wordt bekeken welke extra zorg geboden moet worden. Dit kan het inschakelen van een diëtist zijn of bijvoorbeeld het inzetten van oriëntatiepunten als iemand snel verward is. Bij ontslag naar huis krijgt de patiënt gestructureerde nazorg. Een wijkverpleegkundige met extra kennis op het gebied van kwetsbare ouderen zorgt voor een warme overdracht en bezoekt de patiënt vóór ontslag uit het ziekenhuis naar huis. Zodra weer thuis, brengt de wijkverpleegkundige weer een bezoek en stemt de nodige zorg verder af met de betrokken huisarts, andere hulpverleners en mantelzorgers.

Deze brug die de samenwerkende zorgverleners hebben geslagen tussen ziekenhuis en thuis noemen we de Transmurale Zorgbrug. Onderzoek heeft aangetoond dat inzet van de Transmurale Zorgbrug kosteneffectief is en leidt tot een afname van sterfte van 36 procent.