Tranformatieteams bouwen aan sterk Helmonds wijknetwerk

Op 14 maart 2016 hebben de Helmondse wethouders van het sociaal domein en bestuurders van de LEV groep, Zorgboog, Savant Zorg en Werkbedrijf een samenwerkingsintentie getekend. Daarin staan visie en  samenwerkingsafspraken vastgelegd over hoe de partners gezamenlijk de lokale transformatie in het sociaal domein realiseren. Het doel is om meer eenduidigheid en slagvaardigheid te bieden aan (kwetsbare) Helmonders.

De afgelopen jaren hebben partners en gemeente Helmond flink geïnvesteerd in de netwerksamen-werking in de wijk. De lokale wijknetwerken worden sterker en de professionals weten elkaar goed en steeds beter te vinden. Zo wordt ondersteuning rondom en dichtbij een inwoner of huishouden georganiseerd.

Er is bij professionals behoefte aan meer richting en samenhang in de samenwerking én collectief verantwoordelijkheid nemen. Samen in de wijk met inwoners op zoek gaan naar een oplossing. Maar ook ruimte geven aan eigen verantwoordelijkheid. Met deze bedoeling starten vanaf mei 2016 een viertal T-teams in Helmond. De afgelopen maanden is hard gewerkt aan het formuleren van de opdracht en gezamenlijke uitgangspunten en het bemensen van de teams.

Nathalie van der Zanden, wethouder Wmo in Helmond vertelt: “Vanuit het perspectief van elke inwoner kijken we wat zijn mogelijkheden en beperkingen zijn. In het lokale netwerk zoeken we samen met inwoners naar de integrale, passende oplossing. Zodat iedereen mee kan doen. Dat is de transformatie die we voor ogen hebben. Vanuit 3 decentralisaties: zorg, jeugd en werk. We moeten het zelf doen, maar wel met elkaar.”

Samenstelling
Het T-team bestaat uit Wmo-consulenten, jeugdcoaches, wijkverpleegkundigen, participatiecoaches en maatschappelijk werkers en LEV-netwerkers. Elk gebied van Helmond  (Noord, Oost, West en Binnenstad) heeft zo’n T-team. Deze partijen zijn onderdeel van het gebiedsnetwerk dat ook andere partners omvat . Denk aan de opbouwwerker, wijkagent, huisarts, jeugdverpleegkundigen, woonconsulent. Het T-team richt zich op het verstevigen van het wijknetwerk en de onderlinge samenwerking. Het T-team is geen aparte toegang voor inwoners; Helmonders kunnen terecht bij elk onderdeel van het gebiedsnetwerk.

Opdracht
De opdracht van elk T-team is om met het gebiedsnetwerk de lokale netwerken, collectieve en preventieve voorzieningen optimaal te benutten. Een vaste groep van professionals (het T-team) is hierop aanspreekbaar. Vanuit individuele (zorg)behoeften kijkt het T-team naar trends in het gebied. Wat valt op, welke patronen zijn er en welke thema’s komen terug in het gebied? Wat is hiervoor al geregeld én wat kan anders, slimmer, goedkoper? Verder hebben de T-teams de opdracht om een gezamenlijke integrale visie en werkwijze voor multidisciplinaire casussen onder alle professionals in het gebiedsnetwerk te realiseren.