Profielschets Raad van Toezicht

Algemeen
Ieder lid van de Raad van Toezicht beschikt over specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn specifieke taak, binnen de Raad van Toezicht. Door middel van kennis en ervaring, moet een lid in staat zijn een kritisch onafhankelijk oordeel te vormen.

De leden van de Raad van Toezicht moeten beschikken over:

 • een academisch werk- en denkniveau;
 • bestuurlijke en/of toezichthoudende kwaliteiten en ervaring ook in maatschappelijke organisaties;
 • affiniteit met de maatschappelijke doelstelling en de zorgfunctie van de Stichting;
 • inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als Savant Zorg stellen;
 • voldoende inzicht met betrekking tot taken en rollen tussen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur, ofwel bekend zijn met de onderwerpen van corporate governance;
 • de capaciteit en de mentaliteit om de Raad van Bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan;
 • een kritisch analytisch oordeelsvermogen om het beleid van de Stichting en het functioneren van de Raad van Bestuur te beoordelen;
 • integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • het vermogen in teamverband te functioneren;
 • toewijding, normbesef en beschikbaarheid voor inzet en commitment;
 • de vaardigheid te kunnen reflecteren op eigen rol, positie, invloed en gedrag;
 • maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel;
 • proactieve opstelling: informatie zoeken, doorvragen, netwerken;
 • evenwicht tussen governance en guidance, tussen distantie en betrokkenheid;
 • weet wie belanghebbenden in het veld zijn en kan dit duiden (maatschappij/politiek).

De Raad van Toezicht als geheel moet beschikken over:

 • voldoende affiniteit met de gezondheidszorg in het algemeen en de doelstelling van de Stichting in het bijzonder;
 • een brede maatschappelijke binding en functioneel netwerk;
 • diversiteit in deskundigheid en achtergronden van allerlei aard;
 • netwerkontwikkeling;
 • ontwikkelingen en vernieuwingen in de zorg;
 • kwaliteit en veiligheid van zorg;
 • compliance;
 • organisatieverandering (transities);
 • personeels- en organisatiebeleid (investering in medewerkers, verjonging, verbetering inzetbaarheid, toepassing kernwaarden, resultaatgericht sturen).

Overige

 • De Raad van Toezicht moet onafhankelijk zijn;
 • Adequaat voorzien in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van de Raad van Bestuur.
 • Van de afzonderlijke leden van de Raad van Toezicht wordt verwacht, dat zij maatschappelijk actief zijn en zich blijven ontwikkelen en verdiepen op het gebied van de maatschappelijke doelstelling en de zorgfunctie van de Stichting.
 • Leden van de Raad van Toezicht dienen van onbesproken gedrag te zijn.