Meer informatie over welbevinden en plezier in het leven

Waardig ouder worden
Goede zorg is veelomvattend. Fijn wonen, gezond eten en professionele ondersteuning bij zorg zijn belangrijke aspecten die daar bij horen.

Minstens zo belangrijk is het om voortdurend te blijven kijken naar wat maakt dat iemand een fijne dag heeft. Vaak zijn dat de normale dingen van het dagelijkse leven: je hebt iets om van te houden, je hebt iets omhanden waaraan je plezier beleeft of voldoening uithaalt, je hebt iets om naar uit te zien. Bij cliënten met (vergevorderde) dementie en/of in de echte laatste fase van het leven gaat het vooral ook om veiligheid, zachtheid, warmte.

Voor zover het in het vermogen ligt, is het voor elk mens belangrijk invulling te geven aan zijn eigen leven. De levenswijze en het levensritme van de cliënt vormen de uitgangspunten van onze zorg en ondersteuning. Ieder mens is uniek en heeft zijn eigen ritme en daginvulling om zich prettig te voelen. In hoe we mensen tegemoet treden moeten we daarom voortdurend schakelen. Voorwaarde is dat we de cliënt echt (leren) kennen. En dus weten wie iemand is, wat iemand tot de persoon maakt die zij of hij is, wat belangrijk is voor hem/haar, wat iemand niet fijn vindt en hoe wij hem en zijn naasten zo goed mogelijk tegemoet kunnen treden.

Omgevingszorg
De omgevingszorg richt zich op het creëren van een optimale woonomgeving voor mensen met dementie. Mensen functioneren in relatie tot hun omgeving. Als de omgeving gunstig is (herkenbaar, overzichtelijk en duidelijk) kan iemand beter functioneren. Daardoor neemt onrust, een uiting van stress, af en wordt welbevinden en doelgericht gedrag weer mogelijk.
Bij de omgevingszorg wordt zodanig gekeken naar inrichting, bejegening en werkprocessen dat ze optimaal zijn voor mensen met dementie.

Comfortzorg
Comfortzorg richt zich op bewoners met een grote of volledige zorgafhankelijkheid. Het gaat uit van de wensen en de beleving van de bewoner en heeft tot doel: stabilisatie, het omgaan met beperkingen waarvoor geen herstel mogelijk is en het maximaal gebruiken van restactiviteit. Comfortzorg wordt verricht door professionele zorgverleners, met specifieke deskundigheid en vaardigheden. Zij nemen gedeeltelijk of volledig de zelfzorgactiviteiten van het dagelijkse leven over van de bewoner. Dagelijkse verzorging die moeizaam verloopt doordat de bewoner niet kan meewerken of zelfs (ongewild) tegenwerkt, kost veel kracht en energie van de verzorgende. Deze situatie betekent echter vooral pijn en ongemak voor de bewoner zelf. Middels comfortzorg streeft Savant na deze situaties tot een minimum te beperken.

Positieve kijk op gezondheid
Positieve gezondheid (Machteld Huber, 2012) gaat uit van het vermogen van mensen om met fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren. In deze visie is gezondheid niet langer meer strikt het domein van de zorgprofessionals, maar van ons allemaal. We zien gezondheid niet langer als de af- of aanwezigheid van ziekte. Het gaat immers om het vermogen om met veranderende omstandigheden om te kunnen gaan!

We kijken naar zes gezondheidsdimensies om het ‘gezondheidswelzijn’ te meten:

  • lichaamsfuncties: medische feiten, medische waarnemingen, fysiek functioneren, klachten en pijn, energie
  • mentale functies en -beleving: cognitief functioneren, emotionele toestand, eigenwaarde/zelfrespect, gevoel controle te hebben, zelfmanagement en eigen regie, veerkracht
  • spiritueel/existentiële dimensie: zingeving/meaningfulness, doelen/idealen nastreven, toekomstperspectief, acceptatie
  • kwaliteit van leven: kwaliteit van leven/welbevinden, geluk beleven, genieten, ervaren gezondheid, lekker in je vel zitten, levenslust, balans
  • sociaal maatschappelijke participatie: sociale en communicatieve vaardigheden, betekenisvolle relaties, sociale contacten, geaccepteerd worden, maatschappelijke betrokkenheid, betekenisvol werk
  • dagelijks functioneren: basis Algemeen Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL), instrumentele ADL, werkvermogen, health literacy.