Meer informatie over veilige zorg

Gezondheidsrisico’s
Voor elke cliënt wordt een screening gedaan op zorgproblemen die zich kunnen voordoen. We noemen dat risicosignalering op zorgproblemen. Bij een verhoogd risico wordt het zorgprobleem opgenomen in het zorgplan met bijpassende acties om het probleem te voorkomen of te minimaliseren.

Indicatoren Verpleeghuiszorg

Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg bevat 4 indicatoren die de basisveiligheid van zorg meten. Dit zijn medicatieveiligheid, decubituspreventie, gemotiveerd gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen en advanced care planning. De uitkomsten van deze indicatoren leveren informatie op voor onze organisatie. Op basis hiervan kunnen wij leren en verbeteren om onze zorg zo veilig mogelijk te maken. Ook de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd schenkt aandacht aan hoe veiligheidsrisico´s zich verhouden tot de kwaliteit van leven. Zorgmedewerkers moeten veiligheid van zorg voortdurend afwegen tegenover wat cliënten zelf kunnen en willen doen om zoveel mogelijk eigen regie te voeren. Hieronder leest u hoe Savant Zorg haar kwaliteit en veiligheid van zorg waarborgt en verbetert voor iedere indicator. Ook monitoren wij de meldingen van incidenten cliënten.

1. Medicatieveiligheid

Bij Savant Zorg doen wij er alles aan de medicatieveiligheid te waarborgen en waar mogelijk te verbeteren. Het uiteindelijke doel is dat u het juiste medicijn, op de juiste tijd, in de juiste hoeveelheid en dosering en op de juiste wijze krijgt toegediend. Savant Zorg volgt de landelijke richtlijnen veilige principes in de medicatieketen en heeft daarvoor een farmaceutisch beleid opgesteld. Hierbij zijn afspraken gemaakt met onder andere de apotheker, huisartsen en specialisten. De verzorging komt dagelijks de medicatie aan u verstrekken, tenzij u de medicatie zelf beheert. Hierover maken we met u een afspraak.

Hoe zorgen wij voor veilig(er) medicatiegebruik?
Medicatie die u langdurig gebruikt (tabletten en capsules) wordt verpakt in een medicijnrol. Deze rol wordt wekelijks door de apotheek geleverd. Medicatie die niet in de rol kan worden verpakt (bijvoorbeeld halve tabletten, poeders, drankjes, zalfjes) wordt apart door de apotheek geleverd. Het tussentijds wijzigen in medicatie brengt risico´s met zich mee. Om deze risico´s te beperken voert Savant Zorg alleen bij dringende noodzaak een wijziging in medicatie direct door. In het andere geval wordt de wijziging doorgevoerd in de eerst volgende week wanneer de medicijnrol opnieuw wordt verstrekt. Bij risicovolle medicatie (bijvoorbeeld opiaten en insuline) die niet op de rol zit, vindt altijd een dubbele controle plaats. Om te zorgen dat u niet onnodig medicatie slikt en om te checken of alle medicatie goed op elkaar is afgestemd, vindt minimaal één keer per jaar een medicatiereview met de arts en apotheker plaats.

Psychofarmaca
Psychofarmaca zijn kalmerende medicijnen. Savant Zorg gaat bewust en zeer terughoudend om met het voorschrijven en geven van psychofarmaca. Savant Zorg zet zich in om het gebruik van psychofarmaca zoveel mogelijk te beperken. Het is een terugkerend agendapunt voor het overleg van de artsen met de apotheker. Het overzicht van het gebruik in psychofarmaca wordt besproken in het artsenoverleg en daar waar mogelijk worden acties ondernomen. Daarnaast kijkt de geneesmiddelencommissie voortdurend naar verbetermogelijkheden.

Psychofarmaca delen deze in in 2 groepen. Enkele cijfers (peildatum december 2017):

psychofarmaca savant

2. Decubituspreventie

Decubitus is een medische term voor doorliggen of doorzitten. Een decubitusplek is een plek waar de huid beschadigd is of beschadigd dreigt te raken. Dit ontstaat wanneer u lang in dezelfde houding zit of ligt. Uw huid drukt dan steeds op dezelfde plekken tegen de stoel of het matras aan.

Wat doen we eraan om decubitus te voorkomen:
Bij cliënten met risico op decubitus:

  • dagelijkse inspectie van de huid
  • het regelmatig veranderen van de houding/ wisselligging
  • het voorkomen van wrijving
  • goede hygiëne, o.a. het goed droog houden van de huid
  • inzet van een antidecubitusmatras of kussen
  • advies van een diëtiste i.v.m. inname voldoende voedingsstoffen om de huid in een goede conditie te houden

Decubitus is helaas niet altijd te voorkomen. Indien er toch een wond optreedt, wordt er samen met u of uw naaste een wondbehandelplan opgesteld. Decubitus vraagt alertheid van iedereen die bij de zorg betrokken is. Op iedere locatie zijn experts huidletsel aanwezig. Zij kunnen directe collega’s adviseren over passende acties om decubitus te voorkomen. Savant Zorg heeft een wondverpleegkundige beschikbaar. De vakgroep wondzorg volgt de landelijke ontwikkelingen en zorgt ervoor dat de juiste acties binnen Savant Zorg worden uitgezet om decubitus en ander huidletsel te voorkomen.

Het aantal vrijheidsbperkende maatregelen bij Savant Zorg was in 2017: 78 (peildatum 31-12-2017)

3. Vrijheid en veiligheid (fixatievrije zorg)

Savant Zorg helpt cliënten om lichamelijk en geestelijk zo fit mogelijk te blijven en zet zich extra in voor een veilige, actieve en aangename leefomgeving. Daarom heeft Savant Zorg een non-fixatiebeleid. Dit betekent dat er bij cliënten met een dementie of delier geen fixatiemiddelen zoals onrustbanden, stoelgordels, verpleegdekens en spanlakens worden gebruikt. Ook wordt er zeer terughoudend omgegaan met versuffende en gedragsbeinvloedende medicatie. U kunt zich voorstellen dat deze middelen en medicatie leiden tot verzwakking van lichaam en geest waardoor de kwaliteit van leven vermindert. Het niet toepassen van deze middelen kan risico’s met zich meebrengen, maar dit staat niet in verhouding tot de negatieve gevolgen die iemand ondervindt door het wel toepassen ervan. Soms kan het voor iemands veiligheid toch nodig zijn om vrijheidsbeperkende middelen te gebruiken. Er wordt dan gekozen voor middelen die de bewegingsvrijheid zo weinig mogelijk aantasten en het gebruik gaat altijd in overleg met de cliënt en zijn of haar naasten. Mocht er in een zeer uitzonderlijke geval geen goede oplossing te vinden zijn (zonder vrijheidsbeperking), dan schakelt Savant Zorg hier een externe deskundige voor in.

Savant Zorg moet bij de Inspectie voor Gezondheidszorg aangeven welke vrijheidsbeperkende maatregelen we hebben ingezet, waarom en hoe vaak.

vrijheidsbeperkende maatregelen

Meerdere keren per jaar wordt het overzicht vrijheidsbeperkende maatregelen besproken en geëvalueerd en worden acties ondernomen waar mogelijk. De BOPZ commissie zorgt voor kennis in de organisatie over wetgeving en actualiteiten m.b.t. vrijheid en veiligheid voor onze clienten.

Open deuren beleid
Ook gesloten deuren, zoals nog vaak toegepast bij verpleegafdelingen, zijn een vorm van vrijheidsbeperking. Savant zorg streeft naar een open deuren beleid; geen gesloten of code-deuren meer. Dit past bij belevings- en persoonsgerichte zorg en zorgt bovendien voor minder onrust op de afdeling. Cliënten kunnen aan hun eventuele loopdrang en onrust gehoor geven. Ze hebben niet het idee opgesloten te zitten en zijn niet alleen aangewezen op hun huiskamer. Ze kunnen naar de ruimte gaan die hen op dat moment bevalt, prikkelrijk of prikkelarm.

Belangrijk bij een open deuren beleid is dat cliënten zich vrij kunnen bewegen in een omgeving die voor hen zo veilig mogelijk is. Indien de cliënt de woning of afdeling verlaat, moet dat zoveel mogelijk in een voor hen veilige omgeving zijn. Het streven is om de cliënt vrij rond te laten lopen in onze locaties, ook naar buiten (daar waar een omheinde tuin of buitenplaats aanwezig is). Daarbij worden afspraken gemaakt met de familie wat we voor de cliënt willen en welke risico’s we daarbij accepteren. Op basis van een cliëntprofiel worden hierbij afspraken op maat gemaakt. Er zal daarbij ook ondersteunende domotica in de vorm van leefcirkels ingezet worden. In 2018 wordt een eerste start gemaakt met het open deuren beleid.

4. Advanced care planning

Zorgorganisaties moeten voor elke cliënt een advanced care planning maken. Dat betekent dat wij met u en uw naasten afspraken rondom huidige en toekomstige zorg en behandeling vastleggen. Advanced care planning geeft antwoord op vragen als:

  • Wel of niet reanimeren
  • Wel of niet stoppen met levensverlengende behandelingen, zoals antibiotica en preventieve medicatie
  • Wel of geen ziekenhuisopname

Onze medewerkers staan samen met u regelmatig bij deze vragen stil. Uw eigen wensen, normen en waarden staan hierbij centraal en zijn richtinggevend bij het antwoord op de vragen.

Ook met de specialist ouderengeneeskunde of huisarts kunt u voorkeuren voor specifieke behandeling rond het levenseinde bespreken en eventueel vastleggen, vooruitlopend op het moment dat u zelf niet meer in staat bent om beslissingen te nemen. Het doel van advanced care planning is komen tot passende zorg, zorg die aansluit bij wat belangrijk is in het leven voor u.

5. Melding incidenten cliënten

Waar mensen werken, gaat er wel eens iets fout. Binnen de teams van Savant Zorg zijn medewerkers aangesteld die de MIC-meldingen (Melding Incidenten Cliënten) onderzoeken en analyseren. Het gaat hierbij niet zozeer over de ‘schuldvraag’. Alles is erop gericht om van de fouten te leren en deze in de toekomst te voorkomen. De meeste MIC-meldingen bij Savant Zorg betreffen val- en medicijnincidenten.

Prisma-methode
Ernstige incidenten worden geanalyseerd met behulp van de PRISMA-methode. PRISMA staat voor ‘Prevention and Recovery Information System for Monitoring and Analysis’. De incidenten en de getroffen (verbeter)maatregelen worden in het werkoverleg binnen de teams besproken. Als een ernstige incident voorvalt wordt een speciale onderzoekscommissie ingesteld met een onafhankelijke voorzitter om het incident te analyseren en te onderzoeken in hoeverre er een tekortkoming in de zorg is geweest.