Inzicht in toekomstige woon-zorgbehoefte in Peelregio

Regionale zorgorganisaties en woningcorporaties voeren marktonderzoek uit

Regionale zorg- en welzijnsaanbieders waaronder Savant Zorg en ook woningcorporaties, verenigd in het Lorentzgenootschap, hebben onderzoek gedaan naar de huisvestingsbehoefte en het aanbod op het gebied van wonen en zorg in de Peelregio. Daarbij is onder meer gekeken naar de effecten die de vergrijzing en de wijze van zorgverlening hebben op het toekomstig woonzorgaanbod.

De resultaten geven inzicht in toekomstige vraagstukken, bijvoorbeeld rond de beschikbaarheid van betaalbare zorgwoningen. Vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het woon-zorgaanbod in de Peelregio, gaat het Lorentzgenootschap graag in gesprek met gemeenten en verzekeraars over het
marktonderzoek.

Centrale vraag in het onderzoek was in hoeverre we de komende 25 jaar kunnen voorzien in de huisvestingsbehoefte op het gebied van wonen en zorg in onze regio, aldus Ton Borghs, die als bestuurder van de Zorgboog deel uit maakt van het Lorentzgenootschap . “Alle verhuurders in de regio hebben meegewerkt. Het onderzoek geeft een nauwgezet beeld van de beschikbaarheid en de betaalbaarheid van zorgwoningen, uitgewerkt naar buurtniveau. Daarbij is ook gekeken naar aanwezige voorzieningen zoals huisartsenpraktijken, supermarkten en zorglocaties. Kortom, alle elementen die van belang zijn voor een gebiedsgerichte invulling van het woon-zorg vraagstuk zijn in beeld gebracht.”

Betaalbare woningen
Het onderzoek omvat de woon-zorgbehoefte binnen de ouderenzorg, maatschappelijke zorg, jeugdzorg en gehandicaptenzorg. “Als gevolg van demografische ontwikkelingen en de afbouw van intramurale voorzieningen, stijgt de totale woonzorg-opgave voor deze doelgroepen de komende jaren behoorlijk”, legt Ton Borghs uit. “Tot en met 2018 hebben we het over 1.092 wooneenheden. En tot 2025 over 1.973 wooneenheden. Complicerende factor is de betaalbaarheid van het aanbod. De helft van de oudere zorgvragers is op zoek naar woningen in de categorie goedkoop of betaalbaar en juist deze categorie is beperkt aanwezig in onze regio. Ook in de maatschappelijke zorg, de GGZ, gehandicapten en jeugd is betaalbare huisvesting een aandachtspunt, gezien het beperkt besteedbare budget van deze
doelgroepen.”

Gezamenlijke ontwikkelagenda
Het Lorentzgenootschap wil graag in dialoog met regionale gemeenten en zorgverzekeraars over de uitkomsten van het onderzoek. Het is belangrijk dat we met een gezamenlijk ontwikkelagenda komen rond de vraagstukken die er spelen, aldus Ton Borghs. “Dit vanuit onze gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het woon-zorgaanbod in de Peelregio. De resultaten van het onderzoek geven alle aanleiding om met elkaar in gesprek te gaan.”

Openbare resultaten 
Het Lorentzgenootschap heeft alle resultaten van het marktonderzoek, uitgevoerd door onderzoeksbureau PCkwadraat, openbaar gemaakt. De website http://maps.objectvision.nl/lorentz/ geeft een GIS-uitwerking van het marktonderzoek. GIS staat voor Geografisch Informatie Systeem; een vernieuwende, interactieve technologie waarmee men informatie kan genereren, visualiseren, bewerken en analyseren.

In het Lorentzgenootschap hebben zich de maatschappelijk organisaties uit de verschillende sectoren van de regio Zuidoost-Brabant verenigd. Aan het marktonderzoek is actief deelgenomen door Bergopwaarts, Bijzonder Jeugdwerk, Compaen, Goed Wonen, Helpt Elkander, GGZ Oost-Brabant, LEV groep, ORO, Savant Zorg, SMO Helmond, Volksbelang, woCom, Woonbedrijf, Wooninc, Woonpartners en de Zorgboog. Ook andere regionale verhuurders hebben een bijdrage geleverd. Het onderzoeksgebied omvat de gemeenten Asten, Deurne, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek, Nuenen c.a. en Someren.