Selectieve wachtlijst nieuwe cliënten Wijkverpleging

Het aantal ouderen en chronisch zieken dat zelfstandig thuis woont en een beroep doet op wijkverpleging neemt toe. Afgelopen jaren heeft Savant Zorg zich met succes gericht op het bevorderen van de eigen regie en zelfredzaamheid onder haar cliënten. Volgens professionele standaarden is de inzet aan wijkverpleegkundige zorg daarbij vastgesteld. Er is een met de cliënt en diens mantelzorger afgestemd zorgplan waarbij de wijkverpleging op maat wordt ingezet, cliënten en mantelzorgers zo mogelijk zijn geactiveerd tot zelfzorg, ondersteund met hulpmiddelen en vanuit hun netwerk.

Ondanks deze spaarzame inzet van zorg na het grootschalig herindicatietraject is het door zorgverzekeraars gecontracteerde budget voor 2015 voor Wijkverpleging voor Savant Zorg niet voldoende gebleken. Van de bezuinigingsopdracht van 20% in 2015 ten opzichte van 2014 verwachten we 16% te realiseren. Wij zien dat de bezuinigingsopdracht niet haalbaar is doordat we tegelijkertijd een toename ervaren van kwetsbare ouderen die steeds langer thuis blijven wonen (extramuraliseren van de ZZP1-3). De diverse onderhandelingen om tot aanvullende budgetafspraken over 2015 te komen met zorgverzekeraars, hebben tot op heden niets opgeleverd. Het nog verder verminderen van de wijkverpleegkundige inzet bij onze huidige cliënten acht Savant niet verantwoord, omdat dit ten koste gaat van de kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven.

Savant wil kwalitatief verantwoorde zorg blijven bieden aan haar cliënten en de continuïteit van haar organisatie niet in het geding brengen. Wij zijn daarom helaas genoodzaakt om maatregelen te treffen. Landelijk kondigen steeds meer thuiszorgaanbieders cliëntenstops voor de wijkverpleging af. Ook Savant is hiertoe nu genoodzaakt. Dit  besluit heeft GEEN gevolgen voor de huidige cliënten van Savant. Zij blijven de zorg ontvangen die zij gewend zijn.

Beperkte aanname nieuwe zorgvragen Wijkverpleging

Met ingang van 5 oktober tot en met 31 december 2015 kunnen wij geen nieuwe cliënten aannemen met een zorgvraag voor wijkverpleging op basis van de Zorgverzekeringswet. De zorgverlening aan onze huidige cliënten blijven wij vanzelfsprekend zo doelmatig mogelijk, doch kwalitatief verantwoord continueren. Mensen met een zorgvraag voor wijkverpleging worden verwezen naar collega zorgaanbieders in de regio. Indien de zorgvraag uitstelbaar is, biedt  Savant deze mensen de gelegenheid om op een wachtlijst te komen.

Uitzondering voor meest kwetsbare doelgroepen en preventietaken wijkverpleegkundige:

Voor de volgende zorgvormen van Wijkverpleging neemt Savant WEL nieuwe cliënten aan:

 • Palliatieve zorg
 • Casemanagement dementie
 • AIV kwetsbare ouderen (screening en preventie) en eventuele opvolging
 • AIV overig
 • Wijkgericht werken door wijkverpleegkundige in Segment 1
 • 24-uurs zorg in de nabijheid in één van onze woonzorgcentra of aanleunwoningen

Door het blijven aannemen van wijkverpleging voor de meest kwetsbare doelgroepen, verwachten wij dat we het budget voor 2015 blijven overschrijden en dus voor eigen rekening nemen. Gegarandeerde zorg voor de meest kwetsbaren vinden wij echter onze maatschappelijke verantwoordelijkheid die we daarom ook nadrukkelijk willen nemen.

GEEN beperkingen voor overige vormen van zorg en diensten

Ook voor al onze andere vormen van zorg blijft Savant gewoon nieuwe cliënten aannemen:

 • MSVT: voor de ziekenhuis verplaatste zorg (MSVT) op verwijzing van en onder eindverantwoordelijkheid van de medisch specialist
 • Dagbesteding
 • Huishoudelijke ondersteuning
 • Thuisbegeleiding
 • Alle vormen van Woonzorg in onze woonzorgcentra en aanleunwoningen:
  • Wijkverpleging met 24-uurs zorg in de nabijheid
  • Verpleeghuiszorg Somatiek en Psychogeriatrie

Bekijk www.savant-zorg.nl voor ons complete pakket aan zorg- en dienstverlening.

Vanaf 2016 maatregel opgeheven

Vanaf 2016 kunnen wij alle nieuwe zorgvragen voor de wijkverpleging weer aannemen.