Het jaar 2022 in vogelvlucht

Iedere dag zetten onze medewerkers en vrijwilligers zich in om bij te dragen aan een fijne dag voor onze cliënten. We kijken ook vooruit, zodat we voorbereid zijn op de zorg van de toekomst.

Met trots staan we nog even stil bij de mooie dingen die we hebben gerealiseerd in 2022. We hebben een greep uit onze activiteiten voor je op een rijtje gezet. Heel veel leesplezier!

Het jaar in 6 thema's
Linker kolom
positievegezondheid

Positieve gezondheid 

Middelste kolom
Duurzaam

Duurzaamheid

Rechter kolom
Zorgtechnologie2

Zorgtechnologie

Linker kolom
Optimale dementiezorg

Optimale dementiezorg

Middelste kolom
Leren

Leren & Ontwikkelen

Rechter kolom
Savanbreed

Savantbrede ontwikkelingen

Tekst

Positieve gezondheid

We denken na over hoe we het leven van mensen mooi en waardevol kunnen maken, en we voeren het ook uit. De lichamelijke, sociale en spirituele behoeften van de cliënt staan hierbij centraal en niet de ziekte of de gebreken.

 

We willen naar behoefte een positieve bijdrage leveren aan de gezondheid van onze medewerkers. Vooral nu er zoveel gevraagd wordt van hun vitaliteit en veerkracht. Daarom zijn we met verschillende teams op een creatieve manier aan de slag met positieve gezondheid. Zoals met inspiratiebijeenkomsten en trainingen.

Alle locaties van Savant moeten een plek zijn waar je jezelf mag zijn. Of je er nou woont of werkt. Om dat voor elkaar te krijgen, is het nodig dat we openstaan voor elkaar en elkaar respecteren zoals we zijn. Om dit belangrijke onderwerp de aandacht te geven die het verdient, deed Savant begin november mee aan de Week van respect. We hebben bewoners en medewerkers een mooi programma aangeboden rondom het thema ‘Je bent goed zoals je bent’. Zo was er onder meer een tour d’amour, inclusief een act van een travestiet en een optreden van een gay mannenkoor. Naar aanleiding van deze optredens kwam het gesprek op gang en werden mooie, open en kwetsbare verhalen gedeeld door bewoners en medewerkers.

Met een levensboek houden we het verhaal over wie iemand is levend en herinnert het ons eraan voor wie we er bij Savant zijn. Het levensverhaal heeft een plaats in het dagelijks leven en brengt verbinding tussen onder meer bewoners en zorg- en dienstverleners en mantelzorgers. Het levensboek is vorig jaar vernieuwd. In het nieuwe levensboek maken we gebruik van een wereldkaart ‘Mijn leven in kaart’, waarbij we een reis door het leven van de cliënt maken. De cliënten en medewerkers vinden het een mooi en waardevol boek. Bij familie komt het nodige te boven aan onverwerkte emotie rondom het dementieproces en het wordt gewaardeerd dat er stil gestaan wordt bij de rol van mantelzorger.

Tekst

Duurzaamheid

We willen een mooie toekomst voor de volgende generaties veilig stellen. Daarom zijn we aan de slag met de verduurzaming van onze organisatie. We verminderen verspilling van grondstoffen en het verbruik van fossiele brandstoffen met als doel om de Co2 uitstoot van onze organisatie terug te brengen.


De verduurzaming binnen Savant is op verschillende locaties zichtbaar. Woonzorgcentrum Savant de Eeuwsels is  vorig jaar voorzien van LED-verlichting. Al met al moet dat een forse besparing opleveren in het verbruik van elektriciteit. Daarnaast is Savant de Eeuwsels in 2022 voorzien van zonnepanelen en heeft Savant van Lenthof er nog meer bij gekregen. Het totale aantal groeide van 84 naar maar liefst 209 panelen. Samen kunnen deze in een jaar zo’n 60.000Kwh opwekken. Dat is in deze tijd van snel stijgende energieprijzen niet alleen fijn voor de huurders en Savant zelf, maar ook goed voor het milieu. De warmte-koudeopslag op kantoor Savant ’t Trefpunt is aangepast, zodat dit kantoorpand nog energiezuiniger wordt. Er is dus flink geïnvesteerd in de verduurzaming van het vastgoed van Savant om zo toekomstbestendig te worden.

Gas, elektriciteit en brandstof zijn bijzonder kostbaar geworden. Je merkt het wanneer je tankt bij de pomp en ook wij merken het bij Savant. Dat betekent dat we binnen Savant goed blijven nadenken wat besparingsmogelijkheden zijn en hoe we minder afhankelijk worden van fossiele brandstoffen, zoals gas. Ook wordt in steeds meer contracten met leveranciers vastgelegd aan welke duurzaamheidseisen zij moeten voldoen.

Ook ons gedrag vraagt om aanpassing: waar kan de verwarming in het najaar een graadje lager en waar kunnen we elektriciteit besparen? Dat vraagt allereerst om bewustwording. Daarom namen we in oktober van vorig jaar deel aan de landelijke campagne Zorg voor Energie-week. Vanuit Savant Zorg waren wij een van de vele deelnemende zorginstellingen en ziekenhuizen. Na navraag bij verschillende collega’s wat zij al doen om energie te besparen kwamen veel positieve reacties: energiebesparing heeft de aandacht van velen van ons!

Op de woonzorglocaties van Savant Zorg zijn verschillende uitingen te zien, zoals: ‘Doe je het licht even uit als de ruimte leeg is?’, ‘Zet je de vaatwasser pas aan als deze helemaal vol is? En ‘Wist je dat we bij Savant jaarlijks 84 bomen aan papier verbruiken?’ Zo zorgen we ‘Samen zorgen voor een Goede Morgen!’

Tekst

Zorgtechnologie

Dankzij de inzet van zorgtechnologie kunnen mensen langer thuis blijven wonen, hebben meer eigen regie, wordt de zelfredzaamheid gestimuleerd en wordt de zorg ontlast. 


We zijn gestart met een team beeldschermzorg. Zo kunnen we zorg op afstand verlenen aan thuiswonende cliënten in de wijk. Het team vangt zorgvragen op vanuit de hele wijkzorg van Savant. De eerste ervaringen van de cliënten en de medewerkers zijn zeer positief en we gaan dus ook snel opschalen!

We zijn gestart met robotje Tessa met een kleine pilot binnen Savant bij enkele wijkteams. Tessa is een sociale robot die cliënten helpt om structuur in het dagelijks leven aan te brengen. Door middel van gesproken bericht krijgt de cliënt aanwijzingen of herinneringen om een activiteit uit te voeren. Zo kan een cliënt meer zelfstandig blijven. Dat zorgt voor vermindering van inzet van de zorg en tijdbesparing.

In een samenwerkingsverband met verschillende woningcorporaties, de Zorgboog en Savant is gekozen voor een veiligere woningtoegang. Het afgelopen half jaar zijn in appartementencomplexen waar veel thuiszorg wordt geleverd veel centrale toegangsdeuren voorzien van een digitaal slot. Deze digitale sloten zijn veel veiliger dan de oude centrale sleutelkluizen waarbij vaak veel reservesleutels in omloop zijn. Ook bij eigen voordeuren van cliënten zijn inmiddels al veel digitale sloten geïnstalleerd.

Tekst

Optimale dementiezorg

Optimale zorg voor mensen met dementie en hun ondersteuners / mantelzorgers.


Het aantal mensen wat dementie krijgt neemt toe. Ook blijft 70% van deze mensen thuis wonen. Dat betekent dat waar je ook werkt bij Savant, je met dit ziektebeeld te maken krijgt. We hebben voor medewerkers een pakket samengesteld met trainingsmogelijkheden, zodat medewerkers nog beter weten hoe ze om moeten gaan met iemand met dementie. Het pakket omvat naast workshops en coaching on the job ook een sessie met een VR bril. Via die bril kunnen medewerkers ervaren wat er in het hoofd van iemand met dementie omgaat. Ook zijn we gestart met een trainingstraject aandachtsvelders dementie. De basis van het traject is de omgevingszorg in de zorg thuis. Hiermee leggen we een mooie verbinding met onze psychogeriatrische zorg.

Niet alleen binnen Savant is aandacht voor het ziektebeeld dementie, ook daarbuiten. Savant heeft deelgenomen aan projecten van scholen, zodat studenten al in hun opleiding kennis maken met dementie door ze te vragen hoe zij bepaalde problemen op zouden lossen waar mensen met dementie tegenaan lopen.

In Savant Sonnehove hebben we samen met de gemeente een avond georganiseerd voor inwoners en handelaren van Someren en bewoners van Savant Sonnehove. Met als thema: wat betekent het voor Someren als steeds meer mensen met dementie thuis blijven wonen? En wat als bij Savant Sonnehove steeds minder deuren op slot gaan?

Op het moment dat onbegrepen gedrag zich voordoet, is het belangrijk om zorgvuldig te analyseren wat er aan de hand is. Binnen Savant worden daarvoor verschillende analysemethodieken gebruikt. Er is een routekaart ontwikkeld waarin beschreven wordt welke stappen je moet zetten op het moment dat er sprake is van onbegrepen gedrag. En welke methodiek je per stap in kunt zetten. Dit stappenplan sluit aan bij het stappenplan van de Wet zorg en dwang.

Tekst

Leren & Ontwikkelen

Savant stimuleert en optimaliseert de mogelijkheden voor iedere medewerker om te leren en te ontwikkelen.
 

Bij deze ambitie wordt gekeken naar het belang van een goed leerklimaat, waar dat aan moet voldoen en wat daarvoor nodig is. We richten ons op het hoe, waarbij we ervoor (proberen te) zorgen dat we als organisatie toekomstbestendig zijn. We hebben een visie Leren en ontwikkelen bij Savant gemaakt, die past bij de ontwikkeling van het team Leren & Ontwikkelen en bij het HR toekomstbeeld.

Vorig jaar zijn er Lefgozers bij Savant gestart. Deze zij-instromers – vanuit allerlei andere sectoren – worden in achttien maanden tijd opgeleid tot verzorgende IG. Daarmee is het een versnelde, maar ook pittige opleiding. Dat het mogelijk is, hebben de Lefgozers van Savant al laten zien.

In het voorjaar boden we vanuit de subsidie ‘Brabant leert’ de cursus Individuele Basiszorg aan. Een cursus om meer mensen te interesseren voor de zorg. En waarmee we kunnen onderzoeken hoe we de zorg anders kunnen vormgeven. Op de werkvloer is de meerwaarde zichtbaar. Deelnemers die het certificaat hebben behaald, mogen basiszorg verlenen in niet-complexe situaties, bijvoorbeeld bij iemand steunkousen aantrekken. En ze mogen een verzorgende ondersteunen in complexe situaties. Deelnemers die nadien verder willen met een opleiding in de zorg, zoals helpende, verzorgende of verzorgende IG, kunnen dat verkort doen. Het heeft Savant gestimuleerd om modulair opleiden verder te onderzoeken. Een pilot met de Zorgboog voor de functie verzorgende is daarvan het resultaat.

Je leest het bijna dagelijks in het nieuws: overal in Nederland is er personeelsschaarste en vacatures kunnen niet worden ingevuld. Dat geldt niet alleen voor de zorg, maar ook voor technische functies. Daarom leidt Savant voortaan zelf mensen op voor haar technische functies. Zij werkt hiermee samen met het Summa College in Veldhoven.

Tekst

Savantbrede ontwikkelingen

In het voorjaar van 2022 vond de theatervoorstelling ADEM plaats. Een voorstelling speciaal voor medewerkers en vrijwilligers om bij te komen van al hun inspanningen tijdens de coronaperiode. Ongeveer 300 medewerkers en vrijwilligers van Savant hebben genoten van dit welverdiende rustmomentje.

Zaterdag 25 juni was het zover; na lang wachten konden we eindelijk het 20-jarig bestaan van Savant vieren met onze medewerkers en vrijwilligers. Het terrein bij de Cacaofabriek in Helmond was daarvoor omgetoverd tot een waar festivalgebeuren. We kunnen terugkijken op een heel fijn feest waar gezelligheid, vermaak en elkaar ontmoeten centraal stond.

Hoe blijven we als regio duurzaam gezond? Hoe staat onze zorgsector ervoor? Wat zijn onze uitdagingen in de toekomst? En hoe kunnen we inspelen op innovaties? Op 18 mei organiseerde het Innovatiehuis het Peelcongres ‘Peel Duurzaam Gezond’ in Deurne. Samen met bestuurders van diverse zorginstanties en de Peelgemeenten zetten we stappen om onze regio vitaal en gezond te houden. Tijdens het congres heeft Savant meegedacht over de regiovisie en verzorgden we ook enkele workshops.

Savant Zorg is een organisatie die het Rijnlands gedachtegoed heeft omarmd. Dat betekent dat de medewerker goed moet kunnen meebewegen met de vraag van de cliënt en daar ook de ruimte en verantwoordelijkheid voor moet krijgen. Vorig jaar hebben we tijdens zogenaamde inspiratiedagen met medewerkers stilgestaan bij deze manier van werken. Vanuit onze missie ‘mensen ondersteunen bij een betekenisvol leven’ gingen collega’s in gesprek hoe je dat doet in een Rijnlandse organisatie en hoe je als professional de regie pakt. De dagen stonden vol van inspiratie en positieve energie!

Gelukkige medewerkers zijn het kapitaal van Savant voor de toekomst. Hoe gaat Savant zorgen voor deze gelukkige medewerkers? En hoe geeft Savant de aandacht aan haar mensen? Vorig jaar hebben we met veel collega's in de organisatie gesproken en opgehaald wat medewerkers nu en in de toekomst nodig hebben. Vervolgens hebben we het toekomstbeeld voor HR gemaakt en uitgerold.

Hoe wil jij zelf oud worden? Wat verwacht je van je naasten, je buurt of van de overheid? En zijn die verwachtingen realistisch? Wat kun je nu al regelen om straks prettig oud te worden? In alle woonzorgcentra van Savant staat vanaf vorig jaar een bankje 'Praat vandaag over morgen' wat gebruikt kan worden tijdens bijvoorbeeld een teamoverleg, locatieoverleg en familiebijeenkomsten. Zo kan op een inspirerende en laagdrempelige manier gepraat worden over de ‘zorg van morgen’ met onder meer cliënten, teams, collega’s, mantelzorgers, familie en vrijwilligers.

Na een pilot van een jaar is in 2022 het IECO (Integraal Experticecentrum Ouderen) geëvalueerd door de drie samenwerkende organisaties GGZ Oost Brabant, Savant Zorg en de Zorgboog. De bestuurders van de drie organisaties gaven volmondig aan met het IECO door te willen gaan. Het IECO is in een jaar tijd 15 keer ingeschakeld. Uit een enquête bleek dat het merendeel van de collega’s die de hulp van het IECO had ingeroepen de inzet van toegevoegde waarde vindt. Het advies was bovendien goed bruikbaar.


De komende jaren wordt Dorpsplein Mierlo-Hout vernieuwd. Hier wonen en verblijven straks jonge en oude mensen met en zonder zorgbehoefte. Een belangrijk onderdeel hiervan is woonzorgcentrum Savant Alphonsus. Het oude pand gaat plaatsmaken voor nieuwbouw dat klaar is voor de zorg van de toekomst. De kapel achter Alphonsus is al verbouwd en begin 2022 heropend. In de kapel zijn flexibele werkplekken en het wordt gebruikt als ontmoetingsruimte. Het bestemmingsplan om Savant Alphonsus om te vormen naar een zorg/wooncomplex is in de zomer van 2022 door gemeente Helmond goedgekeurd en vervolgstappen zijn in gang gezet. Ook het programma van eisen en de eerste aanbesteding zijn geregeld. Daarmee zijn we voorbereid om het dorpsplein te creëren.

Door het toenemend aantal ouderen en krapte op de arbeidsmarkt kunnen we als zorgorganisatie niet meer waarmaken wat we vertellen. Daarom zijn we met mensen uit de zorg en ondersteuning aan de slag gegaan met een nieuw realistisch verhaal. Op deze manier zorgen we dat verwachtingen voor de hele organisatie en voor cliënten helder zijn. Het nieuwe verhaal is ook de basis van ons herziene koersplan dat aan het eind van het eerste kwartaal van dit jaar gereed is.

De komende jaren komen er steeds meer mensen om voor te zorgen, maar het aantal mensen dat werkt in de zorg zal naar alle waarschijnlijkheid niet stijgen. We kunnen niet harder rennen dan dat we nu doen. Dat houdt onder meer in dat we mensen die zorg krijgen, gaan vragen om zelf meer verantwoordelijkheid te nemen. Ook moeten wij heldere keuzes maken waaraan we als zorgverlener en als organisatie kunnen bijdragen. En kijken we hoe we nog veel meer kunnen insteken op samenwerking met elkaar en anderen. Dat betekent dat we anders moeten gaan werken. Een aantal teams is daarmee al volop aan de slag. Dit was ook het onderwerp van een inspirerende en interactieve themabijeenkomst in november vorig jaar. Samen met theatergezelschap Kanteltheater zijn we op zoek gegaan naar wat de zorg van de toekomst inhoudt.

Met het oog op alle uitdagingen waar we als organisatie voor staan, is succesvolle samenwerking in de regio cruciaal. Alleen dan zijn we in staat een goed antwoord te geven op de maatschappelijke vraagstukken. Savant is dan ook erg actief in regionale netwerken en werkt op alle niveaus veel samen. Medewerkers kunnen, binnen de kaders, zelf initiatief nemen om in de regio actief te participeren in netwerken.